Öneriler

Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi© ve araştırmalarımızdan elde ettiğimiz sonuçlar karşılıklı öğrenme, iyi örnekleri saptama, hesap verebilirliği artırma veya yatırım kararları verme amacıyla şirketlerin yönetim kurulları, yatırımcılar, regülatörler, sivil toplum örgütleri, akademisyenler ve basın temsilcileri dâhil olmak üzere birçok paydaş tarafından kullanılabilir. Araştırmamızda, yönetim kurulunun yönlendirme ve gözetim sağlaması, sürdürülebilirlik yönetimi açısından uygun iklimin tesisini değerlendirmek için “yönetişim merceği” ile değerlendirmelerimizi yaptık. Sürdürülebilir Yönetişim Karnesi’nin çeşitli paydaşlar tarafından kendi etki alanlarında sürdürülebilirlik yönetişim kalitesini artırmak için nasıl kullanılabileceğiyle ilgili önerilerimizi aşağıda paylaşıyoruz.

Yönetim Kurulları

 • Sürdürülebilirlik konularında yönlendirme görevini yerine getirmek ve organizasyonun geri kalanı için rol modeli olmak için kurulun doğru yetkinliklere, yapıya ve süreçlere sahip olduğundan emin olun.
 • Sürdürülebilirlik konularına kaynak ayırmak için sürdürülebilirlik ile ilgili doğru soruları sorun (Ek 3. Yönetim Kurullarının Toplumsal Sorumlulukları).
 • Bağımsız denetimin çevresel, sosyal ve yönetişime ilişkin konuları, tedarik zincirini ve ürün yaşam döngüsünde bulunan tarafları da kapsamasını sağlayarak, yönetim kurulunun gözetimi kapsamını ve kalitesini geliştirin.
 • Çevresel, sosyal ve yönetişim ile ilgili sonuçlar için hedef belirleyip kararlılık göstererek veri odaklı sürdürülebilirlik yaklaşımını benimseyin.
 • Ödüllendirme mekanizmalarını sürdürülebilirlik hedefleri ile ilişkilendirerek yöneticilerin sürdürülebilirliği sahiplenmesini, motive olmasını ve odaklanmasını sağlayın.

Düzenleyiciler

 • Ülke ve sektör ölçütlerini kullanın ve raporlama kalitesini artırmak için iyi uygulamaları destekleyin.
 • <IR> ve UNGC ilkeleri de dâhil olmak üzere, sorumlu yönetim ilkelerini benimseyen raporlamaların ve iş standartlarının benimsenmesini teşvik edin.

Yatırımcılar

 • İşletmelerin uzun vadede değerini ölçmek, sürdürülebilirlik performans ölçümünde şeffaflığı, hesap verebilirliği ve tutarlılığı artırmak ve karar alma süreçlerinde veri odaklı bir yaklaşımı benimsemek için önemli finansal olmayan performans verilerinin raporlanmasında (çeşitli zaman aralıklarına göre çevresel, sosyal ve yönetişim unsurlarına dair süreçler ve ölçümler dâhil) alandaki en iyi örneklerden faydalanın.
 • Bilinçli yatırım kararları vermek için yönetişim sürdürülebilirlik kalitesini de (Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi ile ölçülüp sınıflara ve sürdürülebilirlik endekslerine göre ayrıldığı gibi) karar süreçlerine dâhil edin.

Yönetim

 • Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi©’nin sunduğu iyi örnekleri ve karşılaştırmalı değerlendirme bilgilerini kullanarak daha sürdürülebilir bir gelecek için iyi uygulamaların benimsenmesini artırın.
 • Sürdürülebilirlik yönetişimi ve raporlaması açısından mevcut durumu ortaya koymak için, sürdürülebilirlik yönetişim performansını, sektör ve ülke dâhil olmak üzere, karnede yer alan kriterler listesi ışığında değerlendirin ve bulunduğunuz durumu Küresel Sürdürülebilirlik Liderleri ile karşılaştırın.
 • Özellikle farklı coğrafyalardaki topluluklar olmak üzere dış paydaşları etkin bir biçimde şirketin değer yaratma modeline dâhil edin.
 • Kaynakları yönlendirmek, risk yönetimi yapmak ve şirketin sürdürülebilir kalkınmaya katkısını etkili bir şekilde bildirmek için şirket stratejilerini SKH'ler ile ilişkilendirin.
 • Raporlama uygulamalarında şeffaflığı benimseyin ve Entegre Raporlama (<IR>) Sistemi’ni sürdürülebilirlik yönetiminde sürekli iyileşme için bir dönüşüm aracı olarak kullanın.

Sivil Toplum Örgütleri

 • Henüz gelişimi daha geride olan SKH’lere (özellikle birçok paydaşı içeren bir yaklaşım ve uzun vadeli planlama gerektiren SKH 16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar gibi hedefler) yönelik faaliyetleri yoğunlaştırmak amacıyla daha sürdürülebilir bir gelecek için sorumlu liderlik açısından dünyanın durumunu kavrayın.
 • SKH’leri stratejilerle ilişkilendirme, hedef belirleme ve ilgili paydaşları harekete geçirme konularına dair en iyi örnekleri kullanarak SKH’lere yönelik toplu eylemleri teşvik edin.