Sürekli Öğrenme

Sürdürülebilirliğin kurum kültürüne entegre olması, sürekli bir öğrenme ortamı gerektirir. Gözetim sürecinden elde edilen sonuçlar incelenerek yaratılan öğrenme fırsatı, çıkarılan sonuçlarla karar alma süreçlerinin iyileştirilmesi yoluyla değerlendirilmelidir. Yetkinlik ihtiyaçları ve gerekli düşünce yapısı değişiklikleri, eğitimler yoluyla ele alınmalı ve sürdürülebilirlik uygulamaları şirketin kültürüne entegre edilmelidir.

Bu nedenle yönetim kurulunun, sürdürülebilirlik gündemini şirket kültürünün ayrılmaz bir parçası kılmak ve böylece devamlı öğrenme ve gelişimi sağlamak için harekete geçmesi gerekiyor. Bu amaca ulaşmak için, kilit önem taşıyan sürdürülebilirlik konularının saptanması, değer yaratma olanaklarına yönelik özel bir yaklaşımla şirket stratejilerine ve politikalarına, hedeflere ve ilgili idare sistemlerine dâhil edilmesi gerekir.

Öğrenme kültürünün bir döngü hâlinde sürdürülüp sürdürülmediğini değerlendirmek için, sürdürülebilirlik çalışmalarındaki performansta öğrenme veya gelişme göstergelerini inceledik. Öğrenilenleri uygulamak için harekete geçerek hedeflere yaklaşma çabasını kanıtlayan göstergelerin bazıları şunlardır:

  • Organizasyonel gelişim (öğrenilenleri oryantasyon, eğitim, terfi ve teşvik süreçlerinde uygulamak),
  • Yetkinlik açıklarını (uyumsuzluk, bilinçsiz önyargı vb.) azaltmak için eğitim programları,
  • Teşvik mekanizmalarında değişim,
  • İyileştirme için kaynak ayırma,
  • Şirketin kaynaklarının (yetersiz kalacağı alanlarda toplu hâlde harekete geçme,
  • Paydaş katılımında iyileşme.

Yetkinlik Geliştirme

Sürdürülebilirlik yönetiminin karmaşık yapısından dolayı kurumlar, sürdürülebilirlik planlarını devamlı bir öğrenme süreci ile hayata geçirmelidir. Bu süreç ise sürdürülebilirliği kurumun kültürüne entegre etmek için tüm paydaşları bünyesinde barındırmalıdır. İnsan hakları, ayrımcılığı ortadan kaldırmak, ürün ve çevre bilinci gibi hedeflere ancak tüm paydaşların ortak ekosistemde hareket ettiği bir dünyada ulaşılabilir. Örneğin, tedarikçilerinizle aynı sorumluluk standartlarını benimsemediğiniz sürece doğru tedarik yöntemine sahip olmanız yeterli olmaz. Bu nedenle şirketlerin, tedarik zincirini ve/veya müşterilerini de eğitim programlarına dâhil etmesi gerekebilir.

İyileştirme girişimlerinin tedarik zinciri, tüm organizasyon seviyeleri, coğrafyalar ve hatta müşteriler dâhil olmak üzere tüm ilgili paydaşları kapsayıp kapsamadığını öğrenme kriterinde değerlendirdik. Bulgularımıza göre sınıfının en iyisi olan şirketler, öğrenme ve eğitim çalışmalarına ilgili sürdürülebilirlik alanlarını (uyumluluk, bilinçsiz önyargıyla mücadele vb.) ve ilgili paydaşları (tedarik zinciri ve müşteriler dâhil) dâhil ediyor. Bu şirketler, aynı zamanda eksikleri gidermek için uyguladıkları düzeltici eylemleri paylaşarak sürekli gelişim için bir öğrenme döngüsü kurduklarını gösteriyor. Araştırmamızda bulduğumuz iyi örneklerden birkaçını paylaşıyoruz.

Cummins; uyumluluk eğitimi ve öğrenme sonuçlarını rüşvetle mücadele, veri gizliliği ve işyerinde etik davranış dâhil birçok kategoride sunmuştur. Tabloda her alt bölümde kayıtlı çalışan sayısı, bölümü tamamlayan çalışan sayısı ve tamamlayanların bütüne yüzdelik oranı listelenmiştir. Ayrıca bu raporda Cummins, uyumluluk stratejisini SKH'lerle ve eğitim stratejisini ise uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerine entegre ettiğini göstermiştir.

Croda, “bünyesindekilerin başarısını ve güvenliğini sağlamak, faaliyet gösterdiği toplulukları desteklemek” amacına yönelik belirlediği hedefleri, yaptığı girişimleri ve aldığı sonuçları özetleyen bir tablo sunmuştur. Alınan kararlara ilişkin faaliyetler (davranış odaklı bir iş güvenliği eğitim programı uygulamak) tabloda gösterilmiştir. Gösterilen faaliyetler, davranış odaklı değişimin şirket tarafından alınan sağlık ve güvenlik alanındaki kararları gerçekleştirmede önemli bir etken olarak kabul edildiğini gösteriyor.

Şirket; toplam eğitim saatleri, çalışanların sağlığı ve iyiliği, liderlik pozisyonlarında cinsiyet çeşitliliği (ve bu yönde uygulanan düzeltici eylemler) ve şirketin yıllık olarak yaptığı Küresel Çalışan Kültürü Anketi gibi çeşitli ölçütlere dair verileri tabloda sunmuştur. Tabloda bir önceki yılın sonuçları ve sonuçlardaki yüzdelik değişim de kolay kıyaslama adına sunulmuştur. Ayrıca tabloda insan kaynaklarına yönelik hedefler, uzun vadeli SKH stratejilerine entegre edilerek uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerine bağlanmıştır.

Associated British Foods; sürdürülebilirlik raporunda değer zincirindeki tüm paydaşlar için çevresel, sosyal ve yönetişim etkenlerini de kapsayan ayrıntılı bilgileri sunmadan önce, tedarikçi, toplum ve müşterilerinin öğrenme ve gelişim süreçlerinin sonuçlarını raporun ilk sayfasında öne çıkarmıştır. Öne çıkarılan bu sonuçlar arasında kişisel gelişim ve bilinçsiz önyargı için çalışanların eğitim süreleri, tedarik zinciri boyunca müşterilerin bilinçli seçim yapmasını desteklemek adına yapılan eğitim programları ve sağlık girişimleri vardır.

Tiger Brands, bu raporda 2011 yılında, Güney Afrika Yeterlilik Kurumu (SAQA) tarafından akredite olduğu ve Temel Eğitim Bölümü tarafından kabul edilen bir yemekhane personeline yönelik yetkinlik eğitim programını açıklamıştır. Tabloda, program kapsamında 2011 yılından bu yana kaydedilen ilerleme ve programın okullar ve topluluklar üzerindeki etkisi hakkında sonuçlar belirtilmiştir. Aynı zamanda bu programın başarıya ulaşmasına katkıda bulunan çeşitli paydaşlar da isimlendirilmiştir.

Yayılım

Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için iş gücünü harekete geçirmek ve sürekli öğrenmeye dayanan düşünce tarzını şirketin tüm süreçlerine yansıtmak gerekir. Başarılı bir yayılım programının belirli gereksinimleri vardır:

  • Çalışanlar ve tedarik zinciri üyeleri için etkili bir iletişim ve öğrenme çerçevesi oluşturmak,
  • Sürdürülebilirlik konularını işe alım ve ücretlendirme politikaları ile tedarikçi belirleme süreçlerine uygun teşvik sistemleriyle birlikte dâhil etmek,
  • Kurumun sürdürülebilirlik standartlarına uymayanlar için yönerge ve çözümleri açıkça belirlemek,
  • Yönetim bilgi sistemlerinin sürdürülebilirlik için öncelikli noktalarda yeterli, uygun ve doğrulanabilir veriler sağladığından emin olmak.

Sürdürülebilirlik konusunda farkındalık ve sorumluluk, organizasyonun herhangi bir bölümüne devredilemez. Temeller tepede sağlam bir biçimde atılmalı ve buradan şirketin tüm yönlerine ve organizasyonun tüm düzeylerine aşılanmalıdır. Bu bütünsellik sağlandığında ise şirketin iş yapma prensipleri ve uygulamalarında vazgeçilmez bir unsur hâline gelmelidir. Sürdürülebilirlik; iç denetim sistemleri, dış incelemeler ve paydaş katılım süreçlerinde yer almalıdır. Uyumluluk gereksinimleri, işaretlenip geçilecek maddeler olarak değil, devamlı öğrenme olanakları olarak değerlendirilmelidir.

Gizem Argüden, Kübra Koldemir, Çağhan Karanberk